8 december 2017

Men NU skriver alla med glädje!

Lärares erfarenheter av skrivandets roll i unga elevers literacyutveckling
Tjernberg, C. & Forsling, K. (2017)
Karlstad University, Sweden


På NNMF 6 i Odense 30 november – 1 december presenterade Karin Forsling och jag vår studie inom SoL-projektet på Karlstads universitet.

Studiens utgångspunkt är att studera framgångsrika arbetssätt och metoder för elevers skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium. Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskaper inom området elevers tidiga skriftspråksutveckling. Vi sätter fokus på pedagogers uppfattningar om vad som är framgångsfaktorer för att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevers skriv- och läslärande. Studien som ligger till grund för vår presentation utgår från designorienterad teorier och specialpedagogiska perspektiv.

Genom forskningsfrågorna synliggörs inte bara hur lärarna beskriver hur de förebygger, identifierar och undanröjer hinder i elevers skriv- och läslärande, utan även framgångsfaktorer för literacy-utveckling. I lärarnas berättelser om hur de designar och iscensatt lärsituationer fann de att skrivandet hade en central roll i elevernas lärande.

Det är intressant att se att trots att är fyra olika skolor som ingår i studien, såväl stads- som mer lantligt belägna skolor, i två olika kommuner, så framträder lärarnas beskrivningar av skrivandets betydelse för elevernas literacyutveckling.

På NNMF presenterade vi också Forskningsgruppen Specialpedagogisk forskning om Literacy (SoL). Forskningsgruppen består av forskare på Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier. SoL:s intention är att skapa en levande forskningsmiljö där literacyfrågor, med specialpedagogiskt perspektiv, hålls levande och kan knytas till lärarutbildningen. Månatliga högre seminarier genomförs.

Hemsida: