22 november 2017

Tidig läsundervisning - Ny modul på LärportalenModulen ger förståelse för att en språkutvecklande pedagogik är en förutsättning för alla elevers möjligheter att utveckla sin läsförmåga i riktning mot läroplanens kunskapskrav. Motivation och utmaning är centrala begrepp i modulen.

Modulen innehåller följande delar:
1. Form, funktion och innehåll i samspel
2. Fonologisk medvetenhet
3. Ordavkodning och läsflyt
4. Att arbeta medvetet med ordförrådet
5. Läsförståelse genom högläsning
6. Läsförståelse med flera språk som resurs
7. Bedömning av läsutveckling under de första skolåren
8. Utmaning och motivation i läsundervisningen

Form, funktion och innehåll i samspel 
Catharina Tjernberg, Karlstads universitet 
För att utveckla en god läsförmåga behöver eleven en stimulerande miljö och en språkutvecklande undervisning. Den här delen handlar om hur en sådan undervisning kan skapas genom didaktiska val och en varierad undervisning med språkliga fokusskiften. 
Det innebär att läraren skiftar fokus mellan formaspekter som avkodning och fonologisk medvetenhet och andra textaspekter till exempel samtal om innehåll och textens funktion. Medvetna didaktiska val kring miljö och läsundervisningens fokus tydliggör undervisningens syfte och värdet av de kunskaper och färdigheter eleven utvecklar.
Modulen är nu publicerad på nätet: larportalen.skolverket.se/