28 februari 2018

Writing Summer Institute 2018, Columbia University, New York


Today I received the good news that I have been accepted to Writing Summer Institute, Columbia University, New York, June, 2018.

Columbia University anses ha en av världens främsta lärarutbildningar. Här läggs vikten vid att teori och praktik knyts ihop och medvetandegörs. Föreläsningar varvas med workshops där nyvunnen kunskap praktiseras under mentorlärares vägledande samtal och stöd. Min intention är att få en djupare förståelse för de processer som ligger bakom literacypraktiker där alla elever ges goda förutsättningar för delaktighet och lärande.

27 februari 2018

NERA 2018 – Boundaries, Breaches and Bridges

The University of Oslo will host the 46:th NERA congress on Educational Research in Mars 8–10 2018.

I will present at the conference:
External link
www.nera2018.uio.no

4 januari 2018

2018Det nya året har börjat och jag ser med förväntan fram emot intressanta forskningsprojekt, konferenser och uppdrag.

8 december 2017

Men NU skriver alla med glädje!

Lärares erfarenheter av skrivandets roll i unga elevers literacyutveckling
Tjernberg, C. & Forsling, K. (2017)
Karlstad University, Sweden


På NNMF 6 i Odense 30 november – 1 december presenterade Karin Forsling och jag vår studie inom SoL-projektet på Karlstads universitet.

22 november 2017

Tidig läsundervisning - Ny modul på LärportalenModulen ger förståelse för att en språkutvecklande pedagogik är en förutsättning för alla elevers möjligheter att utveckla sin läsförmåga i riktning mot läroplanens kunskapskrav. Motivation och utmaning är centrala begrepp i modulen.

31 oktober 2017

Lärarnas forskningskonferens 2017


Tisdagen den 31 oktober presenterade vi vår intervjustudie, om hur nyanlända lär sig svenska sett ur ett elevperspektiv, på Lärarnas forskningskonferens, LFK, som anordnades för sjätte året i rad i Stockholm. 

Om det är ord jag inte förstår, streckar jag under dom – och tar mobilen eller datorn till hjälp för att översätta” (Tjernberg & Sourander, 2017)

LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

22 september 2017

Nyanlända elevers lärande och språkutvecklande arbetssätt

En intervjustudie om hur nyanlända lär sig svenska sett ur ett elevperspektiv

Catharina Tjernberg & Åsa Sourander (2017)

Denna studie har genomförts inom ramen för Forskningscirkeln Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt vid Uppsala universitet 2016/2017. Forskningscirkeln ingår i Forum för samverkan som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och åtta uppländska kommuner.

20 augusti 2017

NNMF 6 – Odense 2017 

”Men nu skriver alla med glädje!”
Tjernberg, C. & Forsling, K. (2017)
Karlstad University, Sweden

 Photo by Pixivikin

The 6th Nordic Conference at the University of Southern Denmark, Odense, 30 nov.–1 dec. 2017. Students’ opportunities for getting access to and engage in Nordic L1 subjects

Keynotes
Mary Macken-Horarik, Senior Research Fellow, Learning Sciences Institute, Australian Catholic University
Ola Erstad, professor, Department of Education, University of Oslo
Conference theme…