2 februari 2024

Skrivglädje genom strukturerad design


”Skriv- och läslärande är ett livslångt projekt som pågår ständigt och i många olika sammanhang. Genom en medveten design och iscensättning av lärmiljöer och lärsituationer, förståelse för och kunskap om hur man använder olika lärverktyg och hur lärprocesser fungerar, kan alla elever ges möjlighet att bli goda skribenter i skolans alla ämnen.”

I april kommer en ny bok om skrivundervisning ut. Vår intention är att ge en helhetsbild av hur literacyundervisning kan ge alla elever, oavsett förutsättningar och behov, goda grunder för delaktighet, meningsskapande och lärande. Vi vill visa flera vägar till en strukturerad undervisning som ger plats för skrivglädje, skrivmod och skrivkraft, och där didaktisk flexibilitet är utgångspunkten. Boken bygger på vår mångåriga erfarenhet som lärare, lärarutbildare och forskare.

Forsling, Karin & Tjernberg, Catharina (2024). Skrivglädje i klassrummet. Design för strukturerad skrivundervisning. Gleerups.

Extern länk: www.gleerups.se

1 februari 2024

Nordiska forskningskonferensen om skrivning, läsning och literacy

 

Stavanger 6–8 maj 2024

Konferensen Skriv! Les! Den nordisk forskningskonferensen om läsning, skrivning och literacy arrangeras av Skrivesenteret och Lesesenteret för att bidra till ökad kunskap om läsning, skrivning och literacy i Norden. Konferensen arrangeras för sjunde gången 6–8 maj 2024 i Stavanger. Årets konferens har temat: "Lesing og skriving i en omskiftelig tid".

Vi är glada över att ha fått ett abstract accepterat för Paper presentation på konferensen. Vårt bidrag har titeln Lärares perspektiv på design och iscensättning av inkluderande undervisning i varierande literacypraktiker. Catharina Tjernberg & Karin Forsling, Karlstads universitet.

European Conference on Literacy – FELA-Crete2024

The 23:e European Conference on Literacy will be held in Chania on Crete on 24–26 June 2024. The theme of the conference: Literacy for All: New Challenges, New Perspectives.

We have received the pleasant notice that our contribution Inclusive literacy practices for diverse learners have been accepted for presentation at the 23rd European Conference on Literacy on Crete on 24–26 June 2024.

28 december 2023

Året som gått...

Foto: Nathalie Tjernberg

Så här i slutet av 2023 blickar jag tillbaka på det gångna året. Det har varit ett händelserikt år med många glädjeämnen, spännande upplevelser och uppdrag, men också en tung förlust av en nära kollega och vän. 

8 november 2023

Teachers’ Perspectives on Supportive and Inclusive Practices


Nu är vår artikel Teachers’ Perspectives on Supportive and Inclusive Practices – A study of four schools with diverse literacy practices (Tjernberg & Forsling, 2023) publicerad i Nordic Journal of Literacy Research: 
https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/3610.

 

“The general impression that emerges from our study is that teachers design literacy activities based on both supportive and inclusive aspects and with a focus on variation and diversity. In the study, more similarities than differences emerged, for instance a focus on multimodal methods and the importance of didactic flexibility. The teachers also highlighted the importance of producing text, not just consuming and processing existing texts. Sometimes the analysis reveals differences. Even so, the teachers’ intentions to include all students in the classroom education remain significant.”

 

Tjernberg, C., & Forsling, K. (2023). Teachers’ Perspectives on Supportive and Inclusive Practices: A Study of Four Schools With Diverse Literacy Practices. Nordic Journal of Literacy Research, 9(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v9.3610

15 augusti 2023

SKRIVUNDERVISNINGENS GRUNDER – Upplaga II


Nu har antologin Skrivundervisningens grunder kommit ut i en ny upplaga. I denna andra upplaga är samtliga kapitel uppdaterade och reviderade enligt den nya läroplanen (Lgr22). Vidare har ett kapitel tillkommit som lyfter de estetiska lärprocessernas betydelse i skrivundervisningen. Bokens författare är verksamma som lärare och forskare. Redaktörer för antologin är Karin Forsling och Catharina Tjernberg.

14 augusti 2023

Treterminssystem kontra tvåterminssystem

Tidsmarkör: 17:10


I Studio Ett i P1 fredagen den 11 augusti debatterades treterminssystem kontra det nu rådande tvåterminsystemet i svensk skola. Sara Wettergren, skolborgarråd i Malmö och jag, Catharina Tjernberg deltog i samtalet.

22 juni 2023

LÄSUNDERVISNINGENS GRUNDER – Upplaga 3

 

 

Nu har antologin Läsundervisningens grunder kommit ut i en ny upplaga. I denna tredje upplaga har innehållet reviderats och två nya kapitel tillkommit, ett om läsundervisning i alla skolämnen och ett om evidensbaserad läsundervisning och specialdidaktiskt förhållningssätt. Bokens författare är verksamma som lärare och forskare.

”Skolans kanske viktigaste uppgift är att lära barn att läsa och skriva. För att lärare ska ha möjligheter att genomföra en undervisning som hjälper alla elever att lära och utvecklas krävs både ämneskunskap och didaktisk kompetens. Läsundervisningen behöver utgå från god läsmiljö och kunskap om såväl läsinlärningens förmågor som lärande i social interaktion för att ge bästa möjligheter till läsutveckling.
Läsundervisning behöver ske i alla skolämnen och främja alla elevers läsutveckling.”

Tarja Alatalo (red.). Läsundervisningens grunder: elever 6–10 år. Lärobok för lärarstudenter och verksamma lärare. (Tredje uppdaterade uppl.)

 

Jag bidrar med ett kapitel i boken som handlar om balanserad läsundervisning för delaktighet och lärande. Här kopplas god läs- och skrivpedagogik samman med systematisk, insiktsfull undervisning. Syftet är att öka förståelsen av vad en balanserad läsundervisning innebär, samt hur den kan främja lärprocessen hos alla elever – oavsett var de befinner sig i sitt lärande.

Tjernberg, C. (2023). Balanserad läsundervisning. I: T. Alatalo (red.). Läsundervisningens grunder: elever 6–10 år. Lärobok för lärarstudenter och verksamma lärare. (Tredje uppdaterade uppl.) Lund: Gleerups förlag. ISBN 9-789151-109046

8 juni 2023

Intentions and Flexibility


Vår artikel, Intentions and Flexibility: Navigating Complex Literacy Practices in Primary Education, är nu publicerad I tidskriften Educational Research. Artikeln bygger på en studie som genomförts inom SoL-projektet [Specialpedagogisk forskning om Literacy] vid Karlstads universitet.

Vi menar att alla klassrumspraktiker i grunden är komplexa, men att design och iscensättning av lärmiljöer är avgörande för om komplexiteten blir ett hinder, en utmaning, eller en tillgång. I vår undersökning med syfte att studera hur lärare och speciallärare på lågstadiet designade inkluderande lärmiljöer, var vi bland annat intresserade av hur respondenterna uttalande sig om sina intentioner för att förebygga, identifiera och avlägsna hinder för elevers läsande och skrivande. Vi fann att lärarnas didaktiska flexibilitet kan leda till en så kallad transformationskompetens. Denna kompetens inkluderar förmågan att medvetet anpassa undervisning genom att använda en mångfald av lärverktyg, metoder och arbetssätt för att inkludera alla elever i ett meningsfyllt lärande.

Forsling, K. & Tjernberg, C. (2023). Intentions and Flexibility: Navigating Complex Literacy Practices in Primary Education. Educational Research, Vol.65, (3), pp. 301-319.. Taylor & Frances.           https://doi.org/10.1080/00131881.2023.2209580

“In all, the study suggests that the part played by teachers' intentions and flexibility, in terms of their ability to find solutions to challenges in classroom practice, should not be overlooked in relation to students' learning progress. It brings with it important implications for supporting teachers with opportunities for collegial learning and collaboration through continuing professional development.” (Forsling & Tjernberg, 2023)

7 maj 2023

Intentions and Flexibility: Navigating Complex Literacy Practices in Primary Education

I början på maj fick vi det glädjande beskedet att vår artikel Intentions and Flexibility: Navigating Complex Literacy Practices in Primary Education är accepterad för publicering i tidskriften Educational Research. Artikeln bygger på en studie som genomförts inom SoL-projektet
[Specialpedagogisk forskning om Literacy] vid Karlstads universitet.

Forsling, K. & Tjernberg, C. (2023). Intentions and Flexibility: Navigating Complex Literacy Practices in Primary Education. Educational Research. Taylor and Frances

4 april 2023

European Conference of Educational Research 2023


ECER 2023 will take place at the University of Glasgow, Scotland 22 – 25 August 2023. Conference Theme: The Value of Diversity in Education and Educational Research.

Today we received the pleasant news that our contribution has been accepted (with high scores) for presentation at the European Conference of Educational Research, ECER 2023, in Glasgow.

ID: 293
Title of Proposal: Teachers’ Perspectives on Supportive and Inclusive Practices
Karin Forsling och Catharina Tjernberg (2023)
Submitted to NW: ‘04. Inclusive Education’

ECER 2023 will take place at the University of Glasgow, Scotland 22 – 25 August 2023
 
The University of Glasgow

23 mars 2023

Stöttningsinteraktion: Undervisningssituationens scaffolding?


Stöttningsinteraktion: Undervisningssituationens scaffolding? 
Karin Forsling & Catharina Tjernberg

I en nyligen publicerad artikel i KAPET, Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift (230321), prövar vi ett nytt svenskt begrepp för engelskans scaffolding, nämligen stöttningsinteraktion. Syftet är att med hjälp av en adekvat svensk benämning skapa en gemensam förståelse av ett komplext begrepp och därigenom vidga förståelsen för dess användning i undervisningssammanhang.

22 mars 2023

Key factors for teaching and learning – Teachers’ experiences and reflections on literacy teaching

Nu är en artikel från mitt longitudinella forskningsprojekt, där jag studerat lärares undervisningsstrategier i relation till elevers literacylärande, publicerat på Research Square:

Tjernberg, C. (2023). Key factors for teaching and learning – Teachers´ experiences and reflections. Research Square. doi.org/10.21203/rs.3.rs-2212915/v2

Keywords: literacy, teaching reading and writing; inclusion; teaching strategies; didactic skills

21 mars 2023

Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker


Den 15 mars gjorde vi en återkoppling till en av de skolor som deltar i Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker, ett longitudinellt forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Det blev ett givande möte där vi återknöt till projektets startpunkt, redovisade forskningsresultat och reflekterade över didaktiska frågor.

Projektets övergripande syfte är att ur ett inkluderande perspektiv studera hur lärare som arbetar i de tidiga skolåren förstår och uttrycker den kunskap de har om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande för att förebygga hinder. Hur kan stödjande literacypraktiker designas, och hur kan inkluderande literacypraktiker ta sig uttryck?

16 mars 2023

Skrivundervisningens grunder 2023


Att erövra skriftspråket är en fantastisk, utmanande och komplex uppgift.

Nu kommer andra upplagan av Skrivundervisningens grunder som ger en bred översikt över aktuell forskning om att lära sig skriva. Den visar på alla de förmågor, kunskaper och kompetenser som krävs för en framgångsrik skrivundervisning och för skrivlärande i dagens komplexa samhälle. 

Idén till Antologin Skrivundervisningens grunder (Forsling & Tjernberg, Red.) föddes vid en forskningskonferens på Karlstads universitet 2018, och efter ett planeringsmöte som ägde rum på ECER (European Conference of Educational Research) i Bolzano i augusti 2018 tog arbetet med boken fart. 

Skrivundervisningens grunder är ett unikt samarbete där vi tillsammans med flera av Nordens mest initierade skriv- och läsforskare och kreativa praktiker skapat en skattkammare för blivande och yrkesverksamma lärare. Boken riktar sig även till lärarutbildning då den ger en såväl bred som fördjupad bild av hur teoretisk kunskap om skrivlärande kan kopplas till de pedagogiska handlingarna i klassrummet.

17 december 2022

Året 2022 – en tillbakablick


År 2022 lider mot sitt slut. När jag med almanackans hjälp blickar tillbaka, konstaterar jag att det har hänt en del under året, både arbetsmässigt och på det privata planet. Nedan sammanställer jag några axplock från året som gick.