31 december 2018

2018 - 2019


År 2018 har varit ett händelserikt år med flera intressanta uppdrag. Ett av dessa är samarbetet med Åbo akademi i Vasa och projektet Gränsland som jag berättat om i ett tidigare inlägg. Projektet handlar om att höja lärares kunskaper om aktuell läs- och skrivforskning med målet att deltagarna ska bli bättre på att stötta elevers kompetens i modersmålsundervisning och att hantera mångfald i sina klasser.

14 december 2018

Tillgänglig som talbokProcessinriktad läs- och skrivundervisning, en väg till inkludering?, utgiven på Liber 2018, har blivit efterfrågad av personer med läsnedsättning som inte kan läsa tryckt text. MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) har därför nu gjort denna bok tillgänglig.

Mer information hittar du på www.legimus.se

4 december 2018

Full Access: Inclusion in practice: a matter of school culture


Evas and my article, Inclusion in practice: a matter of school culture (2014), has now been given full access:

We are pleased that our article, Inclusion in practice: a matter of school culture (2014), was, once again, in the list of the top ten downloaded articles from the Journal’s website in 2017. The article has ever since a couple of months back been ranked as the second most read article – with now almost 16.000 downloads – in European Journal of Special Needs Education at Taylor & Francis Online.

Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2014). Inclusion in practice: a matter of school culture. European Journal of Special Needs Education, 29(2), 247–256. DOI: 10.18261/issn.1891-5949.
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2014.891336

1 november 2018

Processinriktad läs- och skrivundervisning - En väg till inkludering


Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever. Författaren betonar att undervisningen bygger på ett förhållningssätt och inte en "färdig" metod där det är viktigt att läraren har en referensbas av teoretisk kunskap att spegla de pedagogiska handlingarna mot. Förhållningssättet innebär att läraren tar reda på vad eleven kan, synliggör och bekräftar detta och bygger vidare på det.

"[...] Det är en tydlig och mycket lättillgänglig uppbyggnad med många förklarande diagram, skisser, grafiska guider och inte minst elevexempel. Boken är praktiskt användbar för lärarstudenter eller för lärare som vill fortbilda sig inom området." 

Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2018. Lektör Marianne Petrén

24 oktober 2018

SMDI 2018


Den 13:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning (SMDI)
Linköping, 22-23 november 2018

”Svenskämnet erbjuder genom språket och litteraturen kraftfulla verktyg för en framåtsyftande bildning. Att äga ett språk och ha tillgång till en mångfald av textvärldar är en förutsättning för att delta i samhället fullt ut som en demokratisk, kritisk och självständig medborgare. Temat för årets konferens är därför Bildning, utbildning, fortbildning. Vi vill med detta tema belysa olika aspekter av forskningsområdet svenska med didaktisk inriktning”.

7 oktober 2018

Gränsland - samarbete över gränsernaFortbildningsprojektet GRÄNSLAND utgår från att lärarens kvalitativt högtstående arbete med läs- och skrivprocesser inte är statiskt, utan ständigt i rörelse. Målet är att lärarnas kunskaper om aktuell läs- och skrivforskning uppdateras och utvecklas via kollegial handlingsreflektion. Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers och studerandes allsidiga kompetens i modersmålsämnet samt på att hantera mångfalden i klassen.

Tillsammans med två forskare vid Karlstads universitet, Christina Olin-Scheller och Marie Tanner,  ingår jag i projektet Gränsland som extern forskare. Mitt bidrag är processinriktad läs-och skrivundervisning som en väg till att iscensätta inkluderande verksamheter. Jag tar utgångspunkt i det läs- och skrivprojekt som under decennier utvecklats inom ramen för The Teachers College Reading and Writing Project vid Colombia University i New York.

"När Åbo akademi i Vasa och professor Ria Heilä-Ylikallio sökte föreläsare utanför Finland till fortbildningsprojektet Gränsland vände de sig till Karlstads universitet och IPS-forskarna Catharina Tjernberg, Christina Olin-Scheller och Marie Tanner. Projektet som helhet handlar om att höja lärares kunskaper om aktuell läs- och skrivforskning med målet att deltagarna ska bli bättre på att stötta elevers kompetens i modersmålsundervisning och att hantera mångfald i sina klasser. Catharina bidrar med en föreläsning om processinriktad undervisning som en väg till att utveckla inkluderande verksamheter, med utgångspunkt i ett forskningsprojekt vid The Teachers College Reading and Writing Project vid Colombia University i New York. Marie och Christina medverkar med två gemensamma föreläsningar om digitala literacypraktiker och interaktion i uppkopplade klassrum utifrån sin pågående forskning. Föreläsningarna spelades in i pod-format här på KAU med hjälp av medie- och kommunikationsavdelningen och kommer att ingå en MOOC-kurs som deltagarna i pro- jektet kan delta i på distans i kombination med handledningsträffar." 

(IPS Nyhetsbrev 114, Karlstads universitet).


Gränsland – forma ditt fortbildningsprojekt om läs- och skrivprocesser på 2020-talet! | Åbo Akademi

30 september 2018

Lärcafé, Uppsala universitet 4 oktober 2018: Att undervisa särbegåvade elever


Den 4 oktober anordnar Forum för samverkan, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, ett Lärcafé på Uppsala universitet på ämnet särbegåvade elever. Det finns flera utmaningar med att undervisa särbegåvade elever, dels att upptäcka dem, dels att engagera, stimulera och stötta dem i deras lärande.

Lärcaféet inleds med en kort teoretisk anknytning utifrån begreppet inclusive education, för att sedan landa i det konkreta arbetet i klassrummet. Lärare med specialkunskap i ämnet kommer att finnas på plats för den som vill fortsätta samtalet efter presentationen. Även stödmaterial finns till hands.