3 juli 2020

Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolårNu är vår artikel Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal (Tjernberg, Forsling & Roos) publicerad i Nordic Journal of Literacy Research:
https://nordicliteracy.net

"Slutligen synliggörs 4) lärarnas implicita uppfattning om att skrivande är lättare att börja med än läsande. Mer explicit syns detta i lärarnas entusiasm över elevernas skrivande och speciellt pojkarnas. De uttrycker också att skrivandet fungerar stimulerande och upplevs lustfyllt. I studien synliggörs hur kreativt skrivande där eleverna har agentskap kan främja elevernas positiva självbild. Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna berättar om en praktik som utgår inte bara från texten eller samtalet som de primära uttrycksformerna för lärande och meningsskapande, utan även från en social literacypraktik där olika resurser används med hög grad av flexibilitet."

Tjernberg, C., Forsling, K., & Roos, C. (2020). Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1).
https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2044

1 juli 2020

Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande
Min doktorsavhandling, Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken (Tjernberg, 2013), har nu passerat 50 000 nedladdningar i DiVA.

Abstrakt (ENG)

The aim of this study is to analyse the factors underlying successful reading and writing education and the educational conditions promoting reflective didactic skills, focusing on the students’ development of reading and writing abilities. Large international surveys indicate that the consensus concerning reading and writing education achieved by science during the past decade has had limited impact on classroom activities. Thus, an underlying question is how research results can be implemented in everyday schoolwork.

6 maj 2020

Det reflekterande samtalet


Skolporten - intervju, avhandling 📖🖋

"Vi måste skapa tid för det reflekterande samtalet där man kopplar forskningen till undervisningen - då kommer det att börja hända saker" 🌱

15 april 2020

Ny bok samlar forskares erfarenheter och kunskaper om skrivutveckling och skrivundervisningNu är äntligen den efterlängtade antologin Skrivundervisningens grunder utgiven efter nästan två års arbete. Idén till denna bok föddes vid en forskningskonferens på Karlstads universitet 2018, och efter ett planeringsmöte som ägde rum på ECER (European Conference of Educational Research) i Bolzano i augusti 2018 tog arbetet med boken fart.

Skrivundervisningens grunder är ett unikt samarbete där vi tillsammans med flera av Nordens mest initierade skriv- och läsforskare och kreativa praktiker skapat en skattkammare för blivande och yrkesverksamma lärare. Boken riktar sig även till lärarutbildning då den ger en såväl bred som fördjupad bild av hur teoretisk kunskap om skrivlärande kan kopplas till de pedagogiska handlingarna i klassrummet.

12 april 2020

Teacher sharing of successful Literacy practices

Tjernberg, C. & Forsling, K. (2020). Teacher sharing of successful literacy practices. NERA 2020. 4-6 March 2020, University of Turku, Finland.

På NERA 2020 presenterades en pågående forskningsstudie vid Karlstads universitet. Studien är ett praktiknära forskningsprojekt där lärare från fyra skolor, med olika literacy-profiler, samverkar för att utveckla inkluderande literacypraktiker. Projektets syfte är att studera hur lärare som arbetar i varierande literacypraktiker i de tidiga skolåren förstår och uttrycker den kunskap de har om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande för att förebygga, identifiera och undanröja hinder.

26 mars 2020

Distansundervisning via ZoomKarlstads universitet har vi nu lagt om till distansundervisning. I torsdags genomfördes examination i form av gestaltning i kursen Språk-, skriv och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv I. En givande dag med kreativa, intressanta och inspirerande lösningar.

På fredagen var det kursstart i Språk-, skriv och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv II. Frödingesalen var bokad, men stolarna gapade tomma och föreläsningar och kursintroduktion skedde via Zoom.

På programmet stod tre mycket intressanta föreläsningar:

  • Inkludering ur specialpedagogiska perspektiv, Kerstin Göransson
  • Inkludering och särbegåvade elever, Valerie Margeain
  • "Skolans inkludering av flerspråkiga elever", Anna Lindholm

3 mars 2020

Skrivundervisningens grunderSkrivundervisningens grunder (2020).
Karin Forsling & Catharina Tjernberg (red.).

Smakprov.se: www.smakprov.se/bok/pocket/skrivundervisningens-grunder-9789151102788/

Nu har antologin Skrivundervisningens grunder gått till tryck efter nästan två års arbete. Idén till denna bok föddes vid en forskningskonferens på Karlstads universitet 2018, och efter ett planeringsmöte som ägde rum på ECER (European Conference of Educational Research) i Bolzano i augusti 2018 tog arbetet med boken fart.

2 mars 2020

NERA 2020NERA 2020 äger rum på University of Turku, Finland 4–6 mars. Tema för konferensen är Rethinking the futures of education in the Nordic countries.

10 februari 2020

Inclusion in practice: a matter of school culture, nu 20.000 nedlddningar

Vi glädjer oss åt att vår artikel Inclusion in practice: a matter of school culture nu nått 20.000 nedladdningar i European Journal of Special Needs Education.

31 december 2019

2019 - 2020


Gott Nytt År! ⭐ I årets sista inlägg blickar jag tillbaka på året som gått och gläntar på dörren till 2020.

21 december 2019

Nera 2020


Vi har fått vårt abstract, Teacher exchange on different literacy practices, antaget för presentation på NERA 2020 som äger rum på University of Turku, Finland 4–6 mars. Tema för konferensen är Rethinking the futures of education in the Nordic countries.

I vår presentation kommer vi att delge preliminära resultat från ett pågående forskningsprojekt vid Karlstad University.

6 november 2019

Skrivkraft, läsglädje och kreativ grammatik

I samband med att konferensen "Möten mellan lärare i varierande Literacypraktiker" anordnas på Karlstads universitet fredagen den 6 december bjuder vi in till tre öppna föreläsningar.

30 oktober 2019

Specialpedagogiska perspektiv i svenskämnenas läsundervisning

Ingrid Mossberg Schüllerqvist & Catharina Tjernberg, Karlstads universitet

”Att integrera specialpedagogiska perspektiv från forskning i klassrumsundervisning för att sträva efter att utveckla alla elevers läsförståelse och läskompetens, utgör en viktig utmaning för undervisningen. Artikeln visar exempel från forskning om framgångsrik läs- och skrivundervisning och från undervisningspraktiker där lärare resonerar om hur de utvecklat sin undervisning, särskilt med tanke på elever i olika svårigheter”.

Nu har det kommit en ny lärmodul där Ingrid Mossberg Schüllerqvist och jag skriver en artikel utifrån min avhandlingsstudie om framgångsrik läs- och skrivundervisning ur ett perspektiv som skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet och lärande.

Extern länk:
Språkutvecklande läs- och skrivundervisning 
Grundskola 
Modul: Lässtrategier för sakprosatexter
Del 2: Specialpedagogiska perspektiv i svenskämnenas läsundervisning

18 oktober 2019

Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker


Vårt abstract: Möten mellan lärare i varierande Literacypraktiker är accepterat för presentation på the 4th Baltic Sea Conference on Literacy “Searching for a Common Language”, som äger rum 16-21 Januari 2020 i Tallinn, Estonia.

30 september 2019

Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv

Tillsammans med Karin Forsling kommer jag att vara kursledare för två nya kurser på Karlstads universitet.

Vill du lära dig mer om hur du som lärare kan fördjupa dina kunskaper om att på vetenskaplig grund identifiera och utforma arbetssätt och arbetsmiljöer med målet att kunna stödja alla elevers språk-, skriv- och läsutveckling?

20 augusti 2019

Läsundervisningens grunder


Nu har Läsundervisningens grunder kommit ut i en 2:a uppdaterad upplaga. Jag bidrar med ett kapitel i antologin: Balanserad läsundervisning (Tjernberg, 2019).