31 juli 2022

Läraren som läsande och skrivande förebild


I Anne-Marie Körlings nya bok "Väck läslusten i skolan" skriver jag ett inflik där jag lyfter fram läsningens obegränsade värde och möjligheter och betydelsen av att läraren ”bjuder in eleverna och låter dem upptäcka och uppleva vad läsningen kan ge dem” (Körling, 2022 s. 60).

Väck läslusten i skolan, Anne-Marie Körling (2022). Illustratör Elin Lucassi.
 

Anne-Marie Körling har skrivit en viktig och inspirerande bok där hon I delar med sig av sina tankar om läsningen, lärarrollen och litteraturen. Jag tror att denna bok kommer att läsas av många med glädje och ingjuta framtidstro. 

20 juli 2022

European Conference of Literacy


The 22nd European Conference of Literacy and the 46th Annual Conference of the Literacy Association of Ireland, Dublin, July 4-6, 2022. Konferensens tema: Literacy and Diversity: New Direction.

Our contribution for presentation
Success Factors for Early Literacy: Teacher Perspective
Karin Forsling and Catharina Tjernberg (Karlstad University, Sweden).
Theme: Inclusive Practices for Diverse Learners
Reference (299)
Keywords: critical literacy, inclusion, supportive practices, design

30 maj 2022

Kursavslutning i Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass


Den 30–31 maj är det avslutning på Karlstads universitet för studenter som läst den praktiknära uppdragsutbildningen Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass. Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om språk-, skriv- och läslärande, liksom vad som kan utgöra hinder för detsamma.

Den 31 maj har vi glädjen att få ta del av två intressanta föreläsningar/workshops: Märtha Andersson, tidigare förskollärare och grundskollärare år 1-7, nu forskare vid Luleå Tekniska Universitet, föreläser under rubriken: Berättandets möjligheter och utmaningar i skolans tidigare år. Ann-Marie Körling, lärare/föreläsare, författare, läsambassadör, föreläser under rubriken: Främja läsandet med nyfikenhet!

23 maj 2022

Nordisk forskningskonferens om läsning, skrivning, och literacy


Karin och jag har varit på Skriv! Les! – Nordisk forskningskonferens om skrivning, läsning och literacy som arrangeras av Skrivesenteret och Lesesenteret för att bidra till ökad kunskap om skrivning, läsning och literacy i Norden. Den 9 – 11 maj 2022 arrangerades konferensen för sjätte gången i Trondheim. Tema för Skriv! Les! 2022 var Forskningsdesign.

Konferensen inleddes den 9 maj med orgelkonsert i Nidarosdomen. Mäktigt!

21 april 2022

Nordic Educational Research Association (NERA)

NERA 2022 Conference at University of Iceland


NERA 2022 äger rum i Reykjavik, Island 3–5 juni 2022. Vi har fått ett paper accepterat för presentation på konferensen.

14 april 2022

Swedish Council of the International Reading Assosiation

På Världsbokdagen den 2 april 2022  hade SCIRA sitt årliga styrelsemöte på biblioteket i Linköping. I samband med detta föreläste professor Mats Myrberg under rubriken: Strategier för att förebygga läs- och skrivsvårigheter – 0-18 år, och tilldelades SCIRAS Hedersdiplom.

Länk till SCIRAS hemsida: http://scira.nu/

4 april 2022

Skriv! Les! 2022

Nordisk forskningskonferens om läsning, skriving, och literacy

Konferensen Skriv! Les! – Nordisk forskningskonferens om läsning, skrivning och literacy arrangeras av Skrivesenteret och Lesesenteret för att bidra till ökad kunskap om läsning, skrivning och literacy i Norden. Konferensen arrangeras för sjätte gången 9 – 11 maj 2022 i Trondheim.
Tema för Skriv! Les! 2022 är Forskningsdesign. 

The 22nd European Conference on Literacy

The 22nd European Conference on Literacy and the 46th Annual Conference of the Literacy Association of Ireland, Dublin, July 4-6, 2022

Vi har fått vårt abstract accepterat för presentation på The European Conference on Literacy i Dublin 4-6 juli 2022. Konferensens tema är Literacy and Diversity: New Directions

11 februari 2022

Att iscensätta undervisningspraktiker för delaktighet och lärande

Nu finns en ny artikel författad av mig publicerad på Svensk Intresseförening för Tal & Språk (SITS). I artikeln vill jag ge en inblick i vad som utmärker undervisningspraktiker som skapar förutsättning för elevers delaktighet och lärande. När läraren med en positiv förväntan stödjer elevens proximala lärande, växer elevens tillit till den egna förmågan. 

16 december 2021

Läs- och skrivlärande för förskollärare som undervisar i förskoleklass


Karlstads universitet
Institutionen för pedagogiska studier

Vårterminen 2022 startar uppdragsutbildningen "Läs och skrivlärande för förskollärare som undervisar i förskoleklass" vid Karlstads universitet. 

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling liksom vad som kan utgöra hinder för detsamma. Vidare behandlas och fördjupas läraryrkets behov av att på vetenskaplig grund kunna identifiera och utforma arbetssätt och arbetsmiljöer med målet att kunna stödja alla barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, samt medverka i utveckling av inkluderande språkliga lärmiljöer.

Catharina Tjernberg och Karin Forsling, kursledare

Mer information om kursen hittar du på universitetets webbplats.
Länk: www.kau.se

15 oktober 2021

NNMF8 2021

NORDISKA KONFERENSEN FÖR MODERSMÅLSDIDAKTISK FORSKNING
24–25 november 2021

Den åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning arrangeras av Uppsala universitet den 24–25 november 2021. Temat för konferensen är Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. 

Vi kommer att presentera ett pågående forskningprojekt vid Karlstads universitet under rubriken Success Factors for Early Literacy: Teacher Perspective on Inclusive and Supportive Practices (Tjernberg & Forsling, 2021). 

LÄNK: https://www.nnmf2021.se/

27 augusti 2021

Theory and practice in the inclusive classroom


Nu är vår artikel, Synthesising inclusive and didactic research – a way to ensure the participation and learning of every student?, published i Nordic Studies in Education. Detta är den tredje och avslutande artikeln I forskningsprojektet Theory and practice in the inclusive classroom, där vi studerat lärandeprocesser i skola, lärarutbildning och forskning.

Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2021). Synthesising inclusive and didactic research – a way to ensure the participation and learning of every student? Nordic Studies in Education, 41(3), 1–16. https://doi.org/10.23865/nse.v41.2831

24 augusti 2021

Balanserad läs- och skrivundervisning

Nu är en ny artikel publicerad på Svensk Intresseförening för Tal & Språk (SITS) webbplats. Den har titeln Balanserad läs- och skrivundervisning och är författad av mig.


”Förmågan att läsa och skriva blir allt viktigare i vårt kommunikationstäta samhälle. Digitalisering i skola och samhälle fordrar nya sätt att lära, men ger också nya möjligheter till kunskapsutveckling och kommunikation. Bland literacyforskare råder det idag enighet om betydelsen av en medveten, strukturerad undervisning som lägger fokus på språk, innehåll och språkanvändning. Det innebär att eleverna tillägnar sig grundläggande färdigheter i funktionella sammanhang samt utvecklar sin kommunikativa förmåga. Att ta till sig olika typer av texter, muntligt och skriftligt, med god förståelse och själva producera texter för olika mottagare och medier blir centralt. Det handlar också om att stärka elevens självkänsla och väcka intresse och motivation för att lära. I den här artikeln vill jag ge en inblick i hur en balanserad språk- och kunskapsutvecklande undervisning kan gestalta sig”. 

 Tjernberg, Catharina (2021). Balanserad läs- och skrivundervisning. SITS, augusti 2021, sits.nu

Extern länk
Balanserad läs- och skrivundervisning på sits.nu

16 maj 2021

NERA 2021: Hope and education

 


NERA 2021 äger rum i Odense i Danmark den 3–5 november 2021. Tema för årets konferens är HOPE AND EDUCATION: 

“There has always been – and still is – a hope attached to education. Hope is the heart of the normativity of pedagogy and didactics: We are educating for a potentially better future. The question is which hopes exist today, and which hopes can meaningfully be linked to today’s school and education?”

LÄNK TILL KONFERENSEN: www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ikv/nera_2021

Vi har fått vårt abstract, Teacher sharing of successful literacy practices, accepterat för presentation på konferensen. Syftet med den praktiknära forskningsstudien är att studera hur lärare som arbetar i varierande literacypraktiker i de tidiga skolåren förstår och uttrycker den kunskap de har om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande för att förebygga, identifiera och undanröja hinder. Projektet har tydlig anknytning till flera aktuella forskningsområden; flerspråkighet, digitalisering, inkluderande undervisning, professionsutveckling, samt yngre barns literacy.

13 april 2021

European Educational Research Association 2021

ECER 2021 äger rum den 6–10 september i Genéve. Konferensens tema är  Education and Society: ecpectations, prescriptions and reconciliations

Vi har fått vårt paper, A Swedish Study of how Lower Primary School Teachers from Diverse Literacy Practices Design for Professional Development, antaget för presentation på ECER 2021.
Network 01: Professional Learning and Development

Forsling, K. & Tjernberg, C. (2021, August). A Swedish Study of how Lower Primary School Teachers from Diverse Literacy Practices Design for Professional Development 
(NW: ‘01.Professional Learning and Development’. ECER 2021.

https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/

30 mars 2021

SPRÅK-, SKRIV- OCH LÄSLÄRANDE UR ETT INKLUDERANDE PERSPEKTIV

 


Vill du lära dig mer om hur du som lärare kan fördjupa dina kunskaper om att på vetenskaplig grund identifiera och utforma arbetssätt och arbetsmiljöer med målet att kunna stödja alla elevers språk-, skriv- och läsutveckling?

Höstterminen 2021 startar en ny kurs, Språk-, skriv- och läslärande ur ett inkluderande perspektiv, 15 hp, på Karlstads universitet. Det här är kursen för dig som vill ha kunskap om, och verktyg för, att hantera och samtidigt utnyttja det komplexa i din klassrumspraktik. Kursen har som mål att ge ingående kunskaper som gör att du som lärare kan arbeta för att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevernas skriftspråksutveckling så att svårigheter inte uppstår.

Kursen är på avancerad nivå och den vänder sig till lärare som vill fördjupa sina kunskaper om undervisning och lärande med fokus på hur inkluderande literacypraktiker kan utformas och iscensättas. Den är upplagd så att teoretiska kunskaper kopplas till praktiken för att på så sätt bli användbara för dig som lärare i undervisningspraktiken. Du som är logoped eller har annan beteendevetarutbildning kan också ha stor nytta av kursen.

Karin Forsling och Catharina Tjernberg, kursledare

Karlstads universitet

SPAS12: https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/SPAS12