Publikationer

In manus

 • Tjernberg, C., Forsling K. & Roos, C. Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker. 
 •  Tjernberg, C. Lärarens undervisningsstrategiers betydelse för elevens lärande. En retrospektiv studie över 10 år.

Arkiv


 •  Forsling, K., Tjernberg, C. & Roos, C. (2018). Designteoretisk analys av lärares navigation i en komplex skriftspråkspraktik. Fokusgruppsamtal med lärare i förskoleklass - år 3. (submitted)
 • Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. Inclusive instruction in teaching reading and writing. (submitted)
 • Tjernberg, C. (2018). Processinriktad läs- och skrivundervisning - en väg till inkludering? Stockholm: Liber Förlag.
 • Mossberg, Schüllerqvist, I. & Tjernberg, C. (2019) Specialpedagogiska perspektiv i svenskämnenas läsundervisning. I: Lässtrategier för sakprosatexter. Stockholm: Skolverket. https://larportalen.skolverket.se
 • Tjernberg, C. & Alatalo, T. (2018). Form, funktion och innehåll i samspel. I: Lärmodulen Tidig läsundervisning. www.skolverket.se
 • Tjernberg, C. (2018). Att bygga broar mellan pedagogisk teori och skolans praxis (Läromedelsförfattares Förbunds Tidskrift  MANUS Nr 2, juni 2018). 
 • Tjernberg, C. & Soulander, Å. (2018). Nyanlända elevers lärande och språkutvecklande arbetssätt. I: C. Engblom & K. Fallgren(red.) Rapport från en forskningscirkel. FoSam-Forum för samverkan, Uppsala universitet.
 • Tjernberg C. & Heimdahl Mattson, E.  (2017). From methods and concepts to triple learning processes in school, teachers education and research. Nordic Studies in Education 2017 Volume 39. (1) p. 35-45. DOI: 10.18261/issn.1891-5949
 • Tjernberg, C. (2016). Skrivundervisning. Processinriktat skrivande i klassrummet. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Tjernberg, C. (2016). Balanserad läsundervisning. I:  T. Alatalo (red.). Läsundervisningens grunder: elever 6–10 år. Lärobok för lärarstudenter och verksamma lärare.Lund: Gleerups förlag.
 • Tjernberg, C. (2016). Processinriktad skrivundervisning – en väg till inkludering. SCIRA: LÄSNING. Årgång 41 Nr 2 - 2016. Tidskrift utgiven av Swedish Council of International Reading Association.
 • Tjernberg, C., & Heimdahl Mattson, E.  Inclusion in practice: a matter of school culture. In: Class of 2015 (2015). Routledge Education Journals. The Most Read article throughout 2014 from all of Routledge Education Journals is establish a collection called the 'Class of 2015'.
 • Tjernberg, C. (2015). Framgångsrik läs- och skrivundervisning. En bro mellan teori och praktik. SCIRA: LÄSNING. Årgång 40 Nr 2 - 2015. Tidskrift utgiven av Swedish Council of International Reading Association.
 • Tjernberg, C. (2014). Det framgångsrika klassrummet: En bro mellan teori och praktik. I P. Andersson, P. Holmberg, A. Lyngfeldt, A. Nordenstam & O. Widhe (red.) 2014. Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden. Göteborg: Nordiska nätverket för modersmålsdidaktik & Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning.
 • Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2014). Inclusion in practice: a matter of school culture. European Journal of Special Needs Education, 29(2),  247–256. DOI: 10.18261/issn.1891-5949 www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2014.891336
 • Tjernberg, C. (2014) Studiehandledning till Framgångsrik läs- och skrivundervisning. Natur & Kultur, Stockholm.
 • Tjernberg, C. (2013). Läraren alltjämt den viktigaste framgångsfaktorn. Venue, 2013. Linköpings universitet. (artikel). www.liu.se/uv/lararrummet/venue/lararen-alltjamt-den-viktigaste-framgangsfaktorn?l=sv
 • Tjernberg, C. (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning. En bro mellan teori och praktik. Natur & Kultur, Stockholm.
 • Tjernberg, C., Heimdahl Mattson, E. Myrberg, M. (2013). Se varje enskild elev. Lärarnas tidning, årg. 24, nr. 16, 2013. www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/10/21/se-varje-enskild-elev
 • Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, årg. 18, nr. 3 - 2013. www.dyslexiforeningen.se/?page_id=117
 • Tjernberg, C.( 2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Doktorsavhandling i specialpedagogik, Stockholms universitet.
 • Tjernberg, C. (2013). Success factors in teaching reading and writing. Paper presented at NFPF/NERA Conference. Reykjavik, Iceland, 6-9 mars 2013.
 • Tjernberg, C. (2011). Specialpedagogik i skolvardagen. En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. Licentiatavhandling i specialpedagogik: Stockholms universitet.
 • Tjernberg, C. (2011). Specialpedagogik i skolvardagen. Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, Nr. 4 2011.
 • Tjernberg, C. (2007). Om konsten att möta elever i läs- och skrivsvårigheter. En retrospektiv fallstudie. Magisteruppsats i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik: Stockholms universitet.

   
DebattartiklarFackgranskade konferensbidrag 
(Peer-reviewed conference contributions) 
 • Tjernberg, C. & Forsling, K. (2019 mars). Teacher design for writing power and fluent writing. Focus group interviews with early years teachers. NERA Conference. Uppsala, Sweden March 5-8, 2019.
 • Forsling, K. & Tjernberg, C. (2018). Design för skrivflyt och skrivkraft. Den 13:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Linköpings universitet 23-24 november 2018. 
 • Tjernberg, C., Forsling, K., Roos, C. (2018). Inclusion and Exclusion – Challenges of Navigating in Complex Classroom practice. ECER 2018, Bolzano, Italy, 4-7 september 2018. 
 • Forsling, K. & Tjernberg, C. (2018). Hur lärare löser literacyutmaningar i en komplex klassrumspraktik. ASLA Karlstad, 12-13 april 2018.
 • Tjernberg, C. (2018). A study by interview on how newly arrived students learn Swedish, seen from the student perspectiv. NFPF/NERA Conference. Oslo, Norge, March 8-10, 2018.
 • Tjernberg, C. & Forsling, K. (2017). "Men nu skriver alla med glädje!" NNMF 6: The 6th Nordic Conference at the University of Southern Denmark, Odense, 30 nov.– 1 dec. 2017.
 • Tjernberg, C. & Sourander, Å. (2017).  "Om det är ord jag inte förstår, streckar jag under dom – och tar mobilen eller datorn till hjälp för att översätta". En intervjustudie om hur nyanlända lär sig svenska sett ur ett elevperspektiv. Lärarnas Forskningskonferens. Stockholm, 31 oktober 2017.
 • Tjernberg, C. (2017, May). NOFA 6. The 6th Nordic Conference at the University of Southern Denmark, Odense, 29 to 31 May 2017. The theme of the conference: Interplay between general and subject specific knowledge about teaching and learning in school and teacher education - perspectives and challenges.
 • Tjernberg, C. & Forsling, K. (2017, May). Framgångsfaktorer i skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium. En longitudinell praktiknära studie med förankring i skolpraktik och lärarutbildning. Skriv! Les! 2017 Nordisk konferanse om lesing, skriving og literacy.  Trondheim 9-11 maj 2017.  
 • Tjernberg, C.  (2017,May). Skriv! Les! 2017 Nordisk konferanse om lesing, skriving og literacy.  Trondheim 9-11 maj 2017.
 • Tjernberg, C. (2017, March). Literacy in action. Nordic Educational Research Association (NERA). Copenhagen March 23–25. Theme: Learning and Education - material conditions and consequencec.   
 • Tjernberg, C. (2016, March). Process-oriented reading and writing as a way towards inclusion. NFPF/ NERA:s 44th Congress, Helsinki (FI), March 9–11. Theme: Social justice, equality and solidarity in education? 
 • Tjernberg, C. (2016), April). Processinriktat skrivande i klassrummet. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA) Uppsala, april 21–22. Theme: Language and norm. 
 • Tjernberg, C. (2016, August). Processinriktad skrivundervisning – samtalande, läsande, skrivande, tänkande. The third Baltic Sea Conference on Reading, Åbo (FI), August 14–16. Theme: Making meaning – literacy in action. 
 • Tjernberg, C. (2016, November). Processinriktat läs- och skrivlärande. En väg till inkludering? Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) Karlstad (SE), november 24–25. Theme: Text cultures. 
 • Tjernberg, C. (2015, May). Inkludering i praktiken: en fråga om skolkultur. Skriv! Les! Nordisk Forskningskonferens, Stavanger 18-20 maj.  
 • Tjernberg, C. (2013, December). Det framgångsrika klassrummet. En bro mellan teori och praktik. Svenska med didaktisk inriktning/Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik (SMDI 11/NNMF 4) . Göteborgs universitet, 5-6 december. Tema: Mångfaldens möjligheter. 
 • Tjernberg, C. (2013, Mars). Success factors in teaching, reading and writing. Paper presentation 41th NERA Conference, 6-9 Mars 2013, Reykjavik, Island. 
 • Tjernberg, C. (2013, May). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. Nordisk forskningskonferens: Skriv! Les! Universitetet i Trondheim, 6-8 maj. 
 • Tjernberg, C. (2012, October). Framgångsrik läs- och skrivundervisning. Nordisk forskningskonferens, Svenska med didaktisk inriktning (SMDI). Stockholms universitet, 18-19 oktober.
 • Tjernberg, C. (2011, May). Nordisk forskningskonferens Skriv! Les! Universitetet i Stavanger. Norge, 29/5 - 1/6.
 • Tjernberg, C. (2011, November). Tredje nordiska modersmålsdidaktiska forskningskonferensen NNMF, Tønsberg, Norge, 2/11 – 4/11, 2011.
 • Tjernberg, C. (2010, Mars). Samtalande, läsande, skrivande. Nordisk forskningskonferens NNMF, Tekst og kontekst. Middlefart, Syddanskt universitet. Danmark mars 2010.


Övriga publiceringar
 •  Tjernberg, C. & Wadell, E. Rapport karriärtjänst 2018. Utbildningsförvaltningen Enköpings kommun.
 • Tjernberg, C. (2016–). Språk-, läs- och skrivutvecklingsplan: förskoleklass till årskurs 9. Utarbetad i samarbete med referensgrupp av lärare (Enköpings kommun).
 • Tjernberg, C. (2011). Pedagogisk utvecklingsplan i matematik (Göteborgs universitet).
 • Tjernberg, C. (2010). Pedagogisk utvecklingsplan i svenska (Göteborgs universitet). 
 • Wikström, I. & Tjernberg, C. (2005). Språkscreening i förskoleklass (Enköpings kommun).