12 maj 2017

Skriv- och läsprojektet på Karlstads Universitet


Framgångsfaktorer för Skriv- och Läslärande i förskoleklass och lågstadium. En longitudinell praktiknära studie med förankring i skolpraktik och lärarutbildning.

SYFTE
Övergripande syfte: att bidra med kunskaper inom området elevers tidiga skriftspråksutveckling. Fokus på pedagogers uppfattningar om vad som är framgångsfaktorer för att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevers skriv- och läslärande.

FORSKNINGSFRÅGOR
 • Hur förebyggs svårigheter i skriv- och läslärandet?
• Hur identifieras elever som riskerar att hamna i skriv- och lässvårigheter?
• Hur undanröjs hinder i elevers skriv- och läslärande?

TEORETISKT RAMVERK
Vi använder designorienterad teori för att förstå lärande i relation till sammanhang och till förutsättningar som skapas för lärande i olika miljöer och situationer (Leijon & Lindstrand, 2012). Intentioner för och på vilka sätt lärmiljöer och lärsituationer designas och iscensätts, har betydelse för elevers lärande och meningsskapande (jfr Jewitt, 2009; Kjällander, 2011). Detta är särskilt betydelsefullt för elever i behov av stöd (jfr Ahlberg, 2009; Forsling 2010; Tjernberg, 2013).

FORSKNINGSDESIGN
De inledande delstudierna genomfördes vid fyra skolor i två svenska kommuner, med deltagare från förskoleklass, lågstadium och specialpedagogik. Datainsamlingen skedde genom kvalitativa gruppsamtal i formen av kunskapssökande dialoger (Kvale, 2007) De dokumenterades genom ljudinspelning och transkriberades. Analysen skedde genom meningskategorisering.

HITTILLS UPPNÅDDA RESULTAT
 • Skrivandet som framgångsfaktor
• Vikten av att arbeta multimodalt
• Specialpedagogiska och språkteoretiska perspektiv som utgångpunkter för förklaring av skriv- och läslärande och skriv – och lässvårigheter
• Kollaborativt lärande, motivation och glädje som strukturer, förebilder och stöd för lärande.
• Form, funktion och innehållet i undervisningen i samspel. 

Läs mer om SoL-projektet - Skriv- och läs-projektet på Karlstads universitet: www.kau.se