26 december 2015

För att läslärandet ska fungera

Skolans kanske viktigaste uppgift är att lära barn att läsa och skriva. För att lärare ska ha möjligheter att genomföra en undervisning som hjälper alla elever att lära och utvecklas krävs både ämneskunskap och didaktisk kompetens. Läsundervisningen behöver vara balanserad, det vill säga utgå från både god läsmiljö och systematisk undervisning, för att läslärandet ska fungera bra.


1 januari 2016 utkom en ny akademisk lärobok, Läsundervisningens grunder (T. Alatalo, red.), där jag medverkar med kapitlet Balanserad läsundervisning. Det är en lärobok för lärarstudenter och verksamma lärare. I boken medverkar 14 författare som är verksamma lärare och forskare. Bland dessa kan nämnas  C. Liberg, U. Damber, E. Frank, K. Herrlin, U-B Persson,  J. Wiksten Folkeryd.