26 mars 2014

Läskonferensen 2014

Nu är det hög tid att informera om

LÄSKONFERENSEN 4 april 2014
Natur & Kultur
Chinateatern i Stockholm


Framgångsrikt läs- och skrivlärande - vad säger forskningen?
Internationella jämförande studier visar att barns och ungdomars kunskap i läsning samt läsförståelse sjunker. Samtidigt är forskningsrönen kring läsning och skrivning ofta svårtillgängliga för lärare ute i skolverksamheten. Catharina Tjernberg ger en inblick i aktuell läs- och skrivforskning och vilka frågor läs- och skrivforskare idag försöker ge svar på. Och vari ligger svårigheterna med att göra forskningsresultaten tillgängliga och användbara för lärare i skolpraktiken?


Framgångsrikt läs- och skrivlärande i klassrummet
Hur lyckas man med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram? Catharina Tjernberg har studerat en framgångsrik skola och följt elever och lärare i skolår 1-5 under flera års tid. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta, hämtade från verkliga klassrumssituationer.