1 mars 2014

Studiehandledning till Framgångsrik läs- och skrivundervisning (Natur & Kultur 2014)
Denna studiehandledning ger underlag för åtta utbildningsträffar. Här presenteras ett helhetsgrepp på läs- och skrivundervisningen - hela det komplicerade samspelet mellan elevens lärande och lärarens undervisning samt lärarens eget lärande.
 
I studiecirkeln får deltagarna förutsättningar att skapa strukturer för kollegialt samarbete på skolan och ökad medvetenhet om vad som utmärker god läs- och skrivundervisning för alla elever. Deltagarna identifierar och blir medvetna om viktiga faktorer i lärandeprocessen och utvecklar ett gemensamt yrkesspråk, som gör att de lättare kan tala om lärande och lärprocesser. Det gör dem också bättre rustade att arbeta processdiagnostiskt, bedöma elevens lärande och ge framåtsyftande respons.

www.nok.se