8 januari 2017

Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning

Symposium vid Högskolan Dalarna 30-31 januari 2017.
Tema: Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?


På symposiet kommer jag att presentera en pågående longitudinell studie där jag följer lärare och elevers arbete med processinriktat skrivande.  Fokus ligger på mångfalds- och inkluderingsfrågor, kopplade till hur språk-, läsande och skrivande kan förstås som integrerade förmågor. En central frågeställning är vilken betydelse lärares undervisningsstrategier har för elevens lärande.  Utifrån studiens data söker jag också efter faktorer som främjar lärarens utveckling av didaktisk skicklighet och förmåga att möte de varierande och sinsemellan olikartade behov som en elevgrupp kan uppvisa.