5 november 2016

Skriv och Läs – En forskningsstudie om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadiumVid Karlstads universitet pågår höstterminen 2016 ett pilotprojekt med syfte att bidra med kunskaper om elevers tidiga skriv- och läslärande, SoL-projektet. Vi är en forskargrupp vid Institutionen för pedagogiska studier på Karlstads universitet som är intresserade av att närmare studera framgångsrika arbetssätt och metoder för elevers skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium.

Som ett första steg genomför vi därför under höstterminen 2016 ett pilotprojekt som sätter fokus på pedagogers uppfattningar om vad som är framgångsfaktorer för att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevers skriv- och läslärande. Pilotprojektet genomförs i olika kommuner i landet med lärare som undervisar i förskoleklass och lågstadium. Datainsamlingen sker under höstterminen 2016 genom fokusgruppintervjuer med deltagare från förskoleklass, lågstadium och specialpedagogik.

Pilotprojektet kommer att utgöra grunden för att formulera ett kommande större forskningsprojekt. Projektets resultat kommer att redovisas i en forskningsrapport under 2017 och vara underlag för konferenspresentationer i forsknings- och kompetensutvecklingssammanhang.