8 mars 2016

Writing Institute, Columbia UniversityToday I received the good news that I have been accepted to Writing Institute, Columbia University, New York, June, 2016.


Columbia University anses ha en av världens främsta lärarutbildningar. Här läggs vikten vid att teori och praktik knyts ihop och medvetandegörs. Föreläsningar varvas med workshops där man får praktisera de nyvunna kunskaperna under mentorlärares vägledande samtal och stöd.  Jag ska i sommar läsa en fördjupningskurs i processinriktat skrivande. Min intention är att få en djupare förståelse för de processer som ligger bakom ett framgångsrikt läs- och skrivlärande. Ett annat syfte är att bättre förstå lärares lärande och hur lärarstudenter ska kunna omsätta den teoretiska kunskap de tillägnar sig på universitetet i praktisk pedagogisk handling i klassrummet.