5 mars 2016

Skrivundervisning – processinriktat skrivande i klassrummet: på tryck

 

Nu har min bok Skrivundervisning – processinriktat skrivande i klassrummet gått till tryck. Jag utgår från det förhållningssätt till skrivundervisning som utvecklats inom ramarna för The Teachers College Reading and Writing Project vid Columbia University i New York och anpassar det till svensk skola. Medverkar i boken gör lärare som gått skrivarkurs vid Teachers College och nu praktiserar detta i sina klassrum.  I boken visar jag hur lärare konkret och insiktsfullt använder aktuell forskning om skrivprocesser för att eleverna ska utvecklas till medvetna skribenter. Boken som rör sig mellan teori och praktik tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur läraren modellerar genom att tänka högt och visa i handling, och hur eleverna gör skrivstrategierna till sina egna genom att arbeta på det representativa stadiet. Det vägledande samtalet som bygger på delaktighet är här centralt. 

Amanda Hartman (the Deputy Director of Primary Literacy at the Reading and Writing Project) har skrivit förordet till boken.

Mer info: Natur & Kultur


På grund av yttre omständigheter har denna bok begränsats till sitt omfång mot vad som ursprungligen var tänkt. Det textmaterial som inte fått utrymme i den här boken kommer att ingå i min nästa bok. Här kommer jag att gå närmare in på det narrativa skrivandet och visa på progressionen. Kapitel om att skriva argumenterande texter och att skriva laborationsrapporter kommer också att ingå.