30 mars 2016

Skrivundervisning - Processinriktat skrivande i klassrummet: ute nu!


"Processinriktat skrivande är ett arbetssätt som passar alla elever. Med fasta men flexibla stödstrukturer, som till exempel vägledande samtal och visuella guider, stöttas och utmanas elevernas tänkande och de utvecklas till självständiga och medvetna skribenter ".
Amanda Hartman (the Deputy Director of Primary Literacy at the Reading and Writing Project) har skrivit förordet till boken.

Mer info
Natur & Kultur Förlag
Prolog 

 Jag sitter tillsammans med flera hundra andra förväntansfulla lärare i den vackra Riverside Church på Columbia University i New York. Blicken söker sig runt och fastnar vid de höga vackra fönstren där ljuset återspeglas i de färgrika blyinfattade fönstren. Så står hon där vid podiet, redo att hålla sitt välkomsttal till oss – Lucy Calkins. Sorlet lägger sig och allas odelade uppmärksamhet riktas mot henne när hon tar till orda: “Teachers, you come from all over the word, all with a common interest and commitment for teaching and learning, you come from the United States, you come from Canada, you come from Sweden…”

 Jag kom i kontakt med Lucy Calkins tankar om skrivundervisning i mitten av 2000-talet då jag läste en kurs vid Stockholms universitet. Vi hade hennes bok The art of teaching writing som kurslitteratur och detta blev en bok jag ofta återvände till. Några år senare, sommaren 2011, deltog jag i en sommarkurs inom the Reading and Writing Project. Varje år söker sig lärare från hela världen till Columbia University för att delta i kurser i läs- och skrivundervisning. Jag återvände sommaren 2014 för att fördjupa mina kunskaper, nu med erfarenhet av den processinriktade skrivundervisningen praktiserad i svenska klassrum. Utbildningen gav mig inte bara en ökad medvetenhet om skrivandets och tänkandets kraft för att lära i skolans alla ämnen, utan också om hur man som lärare kan förmedla detta förhållningssätt till sina elever. Den interaktiva processen mellan samtalande, läsande, skrivande och kopplingen mellan läs- och skrivstrategier, blev mycket tydlig för mig.

 Den här boken tar sin utgångspunkt i den processinriktade skrivundervisning som utvecklats inom ramarna för The Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) vid Columbia University, vida ansedd som världens främsta lärarutbildning. För att visa hur skrivprocessen kan synliggöras för både eleven och läraren, beskriver jag lärprocesserna i klassrummet, det vill säga hur lärare och elever tillsammans arbetar med skrivande. Jag vill därigenom inspirera och ge vägledning i hur kommunikation och delaktighet kan lägga grunden för en insiktsfull och strategisk skrivundervisning; det handlar om att sätta ord på sina idéer, insikter och frågor och finna glädjen i skrivprocessen.  (Tjernberg, 2016)


Fotnot

På grund av yttre omständigheter har denna bok begränsats till sitt omfång mot vad som ursprungligen var tänkt. Det textmaterial som inte fått utrymme kommer att ingå i min nästa bok. Här kommer jag att fördjupa det narrativa skrivandet och visa på progressionen. Kapitel om att skriva argumenterande texter och att skriva laborationsrapporter kommer också att ingå.