19 juli 2018

Fokusskiften i skrivundervisning

Det har kommit en ny lärmodul, Tidig Skrivundervisning, där jag medverkar med en artikel. I denna del som avslutar modulen diskuteras hur läraren i en språkutvecklande undervisning kan skifta fokus mellan form, funktion och innehåll i olika texttyper.


En viktig del av denna process är det vägledande samtalet där läraren följer elevens lärande. Här uppmärksammas även hur gemensamt skrivande med olika innehåll och olika mottagare ger eleverna möjligheter att upptäcka att textens form, funktion och innehåll är beroende av varandra.

Fokusskiften i skrivundervisning  (2018)
Catharina Tjernberg, Karlstads universitet & Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna


Tidig skrivundervisning - Ny modul på Lärportalen 

Denna modul lyfter fram undervisningens betydelse för den tidiga skrivutvecklingen. Målet är att ge de som undervisar i förskoleklass och årskurs 1–3 verktyg för att stimulera och utveckla elevernas skrivförmåga och att planera och genomföra undervisning som stödjer den vidare.

Delarna i modulen presenterar forskning som motiverar att skifta fokus mellan form, funktion och innehåll i skrivundervisningen. Elevers skrivutveckling beskrivs teoretiskt och kopplas till konkreta förslag om vad och på vilket sätt man kan stötta eleverna genom att uppmärksamma dem på olika aspekter av egna och andras texter. I modulen ges förslag på språkliga aktiviteter som motiverar elevernas lärande och utgår från utmaningar i deras skrivutveckling. Dessutom diskuteras digitala lärmiljöer i relation till skrivundervisning.

Modulen är framtagen av Högskolan Dalarna. Vetenskaplig ledare: Tarja Alatalo.

Målgrupp: Lärare i svenska och svenska som andraspråk och förskollärare

Modulen innehåller följande delar:
- Konsten att få tänk på pränt
. Stavning – bokstavlig begrundan
- Språkets struktur
- Kognitiva skrivprocesser
- Text och textbegrepp
- Innehåll i elevtext
- Att skriva med och utan digitala verktyg
- Fokusskiften i skrivundervisning

Modulen är nu publicerad på Skolverket: larportalen.skolverket.se/