18 mars 2018

Möten mellan lärare i varierande literacypraktikerEn studie av lärares utbyte av erfarenheter för att förebygga, identifiera och undanröja hinder.

Nu är datainsamlingen på de skolor som ingår i SoL-gruppens studie Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker i gång. Syftet med detta mindre projekt är att i ett specialpedagogiskt perspektiv studera hur lärare för de tidiga skolåren förstår och talar om den kunskap de har om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande för att förebygga, identifiera och undanröja hinder så att svårigheter inte uppstår.
I april ordnar vi en konferens på Karlstads universitet där lärare från de tre involverade skolorna möts, delger och lär av varandra genom sina erfarenheter med arbetet med olika elevgrupper. Studien kommer att dokumenteras i en rapport, följas upp och kommuniceras med skolorna.

Forskningsgruppen Specialpedagogisk forskning om Literacy (SoL) på Karlstads universitet består av forskare på Institutionen för pedagogiska studier och intentionen är att skapa en levande forskningsmiljö, där literacyfrågor med specialpedagogiskt perspektiv, hålls levande och knyts till lärarutbildningen.

Vill du läsa mer: Specialpedagogisk forskning om Literacy, SoL-gruppen vid Karlstads universitet:
www.kau.se/specialpedagogik/forskning/forskningsgruppen-sol-specialpedagogisk-forskning-om-skrivande-och