22 september 2017

Nyanlända elevers lärande och språkutvecklande arbetssätt

En intervjustudie om hur nyanlända lär sig svenska sett ur ett elevperspektiv

Catharina Tjernberg & Åsa Sourander (2018)

Denna studie har genomförts inom ramen för Forskningscirkeln Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt vid Uppsala universitet 2016/2017. Forskningscirkeln ingår i Forum för samverkan som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och åtta uppländska kommuner.

Abstract
Studiens syfte är att öka kunskapen om hur nyanlända elever lär genom att lyfta fram hur de själva tänker om sitt lärande. Utifrån syftet undersöker vi på vilka olika sätt eleverna lärt sig svenska, vilka olika strategier de använder för att förstå en text, samt vilka faktorer som är betydelsefulla i deras lärprocess. Elevernas röster lyfts fram. De delar med sig av sina tankar om hur de lär och om hur en bra lärare undervisar.
Studien är förankrad i en sociokulturell och dialogisk syn på lärande, med centrala begrepp som den proximala utvecklingszonen, scaffolding och medierade redskap. Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer med nyanlända elever.
Resultatet visar tydligt lärarens betydelse för elevens lärande, att bygga upp förtroendefulla relationer och skapa möjligheter för delaktighet och lärande. Resultatet visar också på vikten av att använda flera språk i undervisningen, translanguaging framstår som ett centralt begrepp. I undervisningspraktiken hjälps de åt genom att diskutera och digitalt slå upp ord och begrepp på sina respektiva språk. Engelskan kan också fungera som transfer mellan språken.
Eleverna använder sig av flera olika metoder där tala, läsa och skriva ingår och samspelar. Högläsningens betydelse betonas: ”Varje morgon när vi kom, hon (läraren) läser. När vi slutar, hon läser”. De tar hjälp av digitala verktyg som appar, dator, telefon: ”Om det är ord jag inte förstår, streckar jag under dom – och tar mobilen eller datorn till hjälp för att översätta”.
Eleverna har lärt sig olika strategier för att ta sig an texter med förståelse. De framhåller betydelsen av en strukturerad undervisning, och menar att det också fodras hårt arbete för att lyckas bra. Kommunikation mellan skola och hem främjar lärandet. En slutsats i studien är att när första- och andraspråket används i olika språkliga domäner vävs elevernas språkliga kunskaper samman och utvecklas parallellt.

Studiens resultat presenteras skriftligt i en artikel 2018, och muntligt på Lärarnas forskningskonferens i Stockholm 2017-10-31.