28 februari 2017

På gång 2017…Artikelskrivande 
För närvarande arbetar Eva Heimdahl Mattson och jag med slutdiskussionen i vår senaste vetenskapliga artikel på temat Inclusive instruction in teaching reading and writing.

Skolverket 
Under 2017 arbetar jag med modularbete för Skolverket. Jag är en av författarna i den nya läslyftsmodulen Tidig läs- och skrivundervisning. Grundskola 1–3. Jag kommer också att vara textgranskare för läslyftsmodulen Att läsa och förstå sakprosatexter, Grundskola 4–6. I detta arbete lyfter jag fram det specialpedagogiska perspektivet. På uppdrag av Skolverket kommer jag att skriva en reflekterande artikel med anknytning till denna modul.

SOL-projektet vid Karlstads universitet 
På Karlstads Universitet, Institutionen för Pedagogiska studier, pågår SOL-projektet (skriv och läs). Vår forskarmiljö arbetar med undervisningsfrågor kring det tidiga läsandet och skrivandet. Under 2016 bedrevs ett pilotprojekt med fokus på framgångsrika arbetssätt och metoder för elevers skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium. Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskaper inom området elevers tidiga skriftspråksutveckling. Fokus ligger på pedagogers uppfattningar om vad som är framgångsfaktorer för att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevers skriv- och läslärande. Närmast kommer vi att presentera den inledande studien vid konferensen Skriv! Les! i Trondhem 10–12 maj 2017.

Forskningscirkel vid Uppsala universitet 
Forskningscirkeln, Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt, vid Uppsala universitet (2016/2017) ingår i Forum för samverkan som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och åtta uppländska kommuner. Inom ramen för forskningscirkeln har vi genomfört en intervjustudie om hur nyanlända lär sig svenska sett ur ett elevperspektiv. Studiens syfte är att öka kunskapen om hur nyanlända elever lär, och vilka konsekvenser lärarens undervisningsstrategier får för deras lärande.

Bokprojekt
På gång är också arbetet med ett bokprojekt om processinriktad skrivundervisning - "Skrivandets kraft och hantverk". Boken är en fördjupning av min förra bok Skrivundervisning.