30 juni 2016

Teacher College Reading and Writing Project 2016To teach well, we do not need more techniques and strategies as much as we need a vision of what is essential. /Lucy Calkins

Lärande, berikande möten,  interaktion, och reflektion – det är nyckelord för mina intryck från the Teachers College Reading and Writing Project i år. Detta är den tredje gången jag deltar i utbildningen vid Columbia University, och den i särklass mest lärorika. Så många möten med lärare från hela världen, alla med ett brinnande intresse för lärande och undervisning. Viktiga områden som fokuserades: Connection between Reading and Writing; Share Writing; Scaffolding; Read Aloud; Minilessons; Small Groups; –  and Teachers learning.


Amanda Hartman
Use Reading–Writing Connections to Teach Writers Elaboration and Craft
Jag hade förmånen att ingå i Amanda Hartmans Writing Workshop som handlade om att ”Use Reading–Writing Connections to Teach Writers Elaboration and Craft. Amanda talade om läsningens effekt på skrivningen och hur du kan använda din intention med skrivningen för att förbättra din text: Vad vill du visa med din skrivning? Vad vill du säga? Tänk på detaljerna för att förmedla vad du vill säga. Det sätt på vilket du beskriver detaljerna blir avgörande för hur du lyckas förmedla  intentionen med din text till läsaren.

How to get Super Smart about Nonfiction Topics:
- take a sneak peek to start learning
- stop and study each part
- guess what come next
- chat about a page or the book
- make our voice sound smoth and lively
- find and think about key words (Hartman, pers. comm. June 2016)

Amanda talade om att ”Bring more reading into the writing workshop” och hur du kan använda Writing Charts in Reading. Det handlar både om att läsa som en skribent och att skriva för en läsare – ömsesidigheten i läs- och skrivprocesserna.

Hur kan man då gå tillväga? Genom att göra jämförelser mellan läsande och skrivande, ge flera exempel, uppmärksamma så kallade tvillingmeningar, det vill säga meningar där den första meningen säger något och den andra säger samma sak fast med andra ord, och att använda målande  bilder.

Hur kan du göra dina historier levande? Genom att låta dina karaktärer tala, agera och samspela med andra. Berätta allt i små, små steg som om det vore en film och så att läsaren kan göra sig en bild av vad som utspelas och hur det sker. Tala med dina elever om vad karaktärerna tänker och känner, vad som sker inom dem. Lägg till dialog! Dialogerna levandegör dina berättelser.

En annan viktig strategi är att läsa hela boken och se hur författaren gjort för att binda ihop de olika delarna. Låt böckerna du använder som mentorböcker finnas i klassrummet så att eleverna är väl bekanta med dem. Då är det lätt att ta fram en bok och visa på något specifikt som du undervisar om.

Christine Holley
A Teaching Lab: Rev Up Your Teaching Muscles to Make Your Whole Group Instruction as Potent as Possible – Minilessons, Shared Writing, Read aloud.

Inspirerande, engagerande, och lärorika Writing Workshops med Christine. Frågan vi ställde oss var: ”How do Authors Paint Pictures with Words? Vi lärde oss att använda ”small actions” för att visualisera historien.

How do Authers Paint Pictures with Words?
- describe settings
- include sound words
- use small actions
- include lots of dialogue

Christine uppmanade oss att läsa berättelsen och uppmärksamma vad som händer. Hur har författaren gjort för att uppnå den speciella effekten? Läs igen och fundera över hur författaren gått tillväga. Lägg till mer detaljer för att ge läsaren mer information. Genom att använda många ord hjälper oss författaren att visualisera historien. Vi kan på så sätt göra oss en mental bild av vad som sker.

Läraren behöver hela tiden reflektera över sin undervisning och fundera över hur undervisningen kan utvecklas ytterligare. Det är viktigt att ha en klar ”Teaching Point”.

Christine utmanade oss i att i handling utveckla hur man kan undervisa för att synliggöra lärandeprocessen, att använda scaffolding på olika nivåer för att föra elevens lärande vidare.

Scaffolding ges på olika nivåer och för olika syften och ändamål. Intentionen är att varje elev ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov och där stöttningen behövs just nu – beroende på ämne, situation och arbetsuppgift.


För att undervisa bra i skrivande är det viktigt att själv pröva olika tekniker och strategier i sitt eget skrivande. På Teachers College får vi därför noga studera mentortexter och använda nyvunnen kunskap i det egna skrivandet under mentorlärarens handledning och stöd.

Delat skrivande innebär att läraren stöttar eleverna att reflektera över sina mål, dela med sig av sina skrividéer och strategier, samt berätta hur man använt sig av strategierna i sitt skrivande, hur man fått en skrividé eller gjort en upptäckt i skrivandet. – förklara hur man tänkt och gjort.

Interaktivt skrivande innebär att läraren stöttar eleverna i skrivprocessen när de växlar mellan att läsa och skriva och att utveckla sina utkast till färdiga texter.

Modellera och tänka högt: På denna nivå handlar det om att läraren modellerar exempel genom att visa i handling och tänka högt, det vill säga synliggör sina tankar.

Förklara och ge exempel: Läraren förklarar, demonstrerar och ger exempel. Läraren stöttar alltså genom att vara en modell för eleverna.

Lättast stöd: På denna nivå ställer läraren frågor som för elevernas lärande framåt. Läraren utmanar tänkandet genom att ställa metakognitiva frågor. (Tjernberg, 2016 efter M. Knight, pers. comm., June 2014)

Om detta och mycket annat kommer jag att återkomma till i min kommande bok.