13 april 2016

Språk och normASLA Uppsala 21–22 april 2016
Institutionen för Nordiska språk

Processinriktat läs- och skrivlärande – en väg till inkludering?
I min presentation på ASLA konferens diskuterar jag hur man kan utveckla inkluderande skriftspråkspraktiker och hur hinder för deltagande och lärande kan undanröjas. Jag visar också hur inkluderande läs- och skrivundervisning gestaltar sig i en framgångsrik, pedagogisk verksamhet.Utmärkande för den pedagogiska gestaltningen som jag presenterar är strukturen, det formativa arbetssättet och scaffolding på olika nivåer. Dessa olika nivåer av stödstrukturer fyller olika syften på väg mot ett ökat lärande och större självständighet. De språkliga aktiviteterna samtalande, läsande och skrivande sker interaktivt. Högläsning, textsamtal och processkrivning i olika former syftar till att bygga upp elevernas ordförråd, utveckla läsförståelse, lära eleverna effektiva läs- och skrivstrategier, samt utveckla den metaspråkliga förmågan. Centralt för lärarna är att skapa ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat där det råder ett naturligt förhållningssätt till olikheter och där elevens tillit till den egna förmågan får utvecklas. Läraren har höga förväntningar på eleven vilket motsvaras av dennes ständiga strävan att stödja elevens proximala utveckling.

Referenser
Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2014). Inclusion in practice: a matter of school culture. European Journal of Special Needs Education, 29(2),  247–256
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2014.891336

Tjernberg, C. (2014). Det framgångsrika klassrummet: En bro mellan teori och praktik. I P. Andersson, P. Holmberg, A. Lyngfeldt, A. Nordenstam & O. Widhe (red.) 2014. Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden. Göteborg: Nordiska nätverket för modersmålsdidaktik & Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning.


Program
http://www.nordiska.uu.se/konferens/asla-2016/