20 december 2014

Mångfaldens Möjligheter. Litteratur- och Språkdidaktik i Norden.


I forskningsantologin Mångfaldens Möjligheter medverkar jag med en artikel: Det framgångsrika klassrummet. En bro mellan teori och praktik.


Artikeln ingår i området vad som för olika elever får betydelse i deras möte med skolans språk- och litteraturundervisning: Klassrummens mångfald.
I artikeln har jag utifrån ett urval av data (Tjernberg, 2013) sökt identifiera mångfaldens möjligheter i den skolkontext som studien gestaltar. Jag har också sökt efter faktorer som främjat lärarens utveckling av didaktisk skicklighet och förmåga att möta den uppsjö av varierande och sinsemellan olikartade behov som en elevgrupp kan uppvisa. (Tjernberg, 2014:205).

Dagen samhälle karaktäriseras av föränderlighet, rörlighet och ökad mångfald. Det innebär stora utmaningar och delvis nya förutsättningar, inte bara för samhälle och arbetsliv, utan också för utbildning och forskning inom flera olika områden. Den här antologin belyser mångfaldens möjligheter för språk- och litteraturdidaktik i Norden. De sjutton artiklarna i volymen, sprungna ur Den fjärde nordiska konferensen i modersmålsdidaktik och Den elfte konferensen för svenska med didaktisk inriktning, betonar såväl intersektionella perspektiv som metodologisk mångfald. Det handlar om vad som för olika elever får betydelse i deras möte med skolans språk- och litteraturundervisning ("klassrummets mångfald") samt hur de använder sig av olika slags texter, semiotiska resurser och digitala verktyg för att skapa mening ("texternas mångfald"). Därutöver behandlas hur olika vetenskapliga perspektiv kan berika och utveckla fältet ("mångfald i synsätt"). Boken Mångfaldens möjligheter riktar sig till verksamma lärare och forskare inom fältet litteratur- och språkdidaktik.

Syftet med den studie som är utgångspunkten för min artikel var att analysera framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande, avseende lärarens förmåga att tillgodose mångfalden av behov hos elever i klassrummet. Syftet var också att klarlägga hur läraren utvecklar sin yrkesskicklighet, samt ta reda på vilka förutsättningar den pedagogiska miljön erbjuder för denna utveckling.

Externa länkar: