6 augusti 2014

Teachers College Reading and Writing Project 2014


Hemkommen från en mycket inspirerande och lärorik tid vid Columbia University i New York. Jag har länge varit inspirerad av The Reading and Writing Project. 2011 deltog jag  i Writing Summer Institute, och återvände dit i år för att fördjupa mina kunskaper. 
   För att undervisa i skrivning behöver man som lärare utveckla sitt eget skrivande och få en förståelse för de processer som ligger bakom insiktsfullt skrivande. Vi fick därför lära oss utveckla vårt eget skrivande genom att noga studera vilka strategier mentorförfattare använder för att fånga läsaren, och sedan praktisera dessa strategier i vårt eget skrivande. Detta skedde under kontinuerligt konfererande och med mentorlärarens strukturerade stöd och handledning. Att noga studera de strategier som olika författare använder för att skapa spänning, kraft och mening i sina böcker, att bli medveten om vad som gör skillnad,  att pröva dessa tekniker i sitt eget skrivande och göra dem till sina egna.


"We need to author our own story to find the meaning in our lives! Let's not lose this theme in our teaching" (Amanda Hartman)

Tala, läsa och skriva är intimt sammankopplade och det är därför viktigt att arbeta interaktivt med dessa språkliga aktiviteter. När du läser föreställer du dig hur författaren tänkt och gjort, och när du skriver tänker du dig in läsarens situation – läs- och skrivstrategier är på så sätt två sidor av samma mynt. 

"Reading Promote Writing - Bring more Reading into Writing. Using Books to Introduce. Using crafts Ourselves. Be More Dependent" (Amanda Hartman)


Det finns teman i böcker precis som i livet. Att skriva ger möjlighet till att återuppleva, reflektera över, och skapa mening till våra erfarenheter.

"It´s important to make meaning of the small parts of our lives" (Lucy Calkins)

"Common Core gave us common purpose and wind beneath our wings" (Lucy Calkins)


Lucy Calkins (2014) lyfter fram betydelsen av att låta eleverna arbeta tillsammans, samtala om hur de upplever texten och hur författaren har gått tillväga för att skapa vissa effekter. Hon menar att sådana diskussioner leder till att de utvecklar sitt metaspråk. Tanken är inte att eleverna ska arbeta som en synkroniserad grupp. I stället bör läraren få dem att komma på egna idéer som de använder sig av i sitt skrivande.
Målet är att eleverna ska pröva olika tekniker som tilltalar dem – sådana de beundrar – och ta hjälp av mentorförfattarens tillvägagångssätt – och göra dem till sina egna. Det som fungerar för ett barn behöver inte fungera för ett annat. Var och en av oss har sin egen läroprocess. Det vägledande samtalet (accountable talk) är grundläggande i skrivundervisningen. Läraren engagerar eleverna och hjälper dem att hitta idéer som de kan göra något stort och personligt av. I detta möte mellan lärare, elev och innehåll utvecklas lärandet och undervisningen. Responsen är framåtsyftande och lärarens positiva tro på eleven framträdande. Lärarens undervisning står ständigt i relation till elevens lärande – ömsesidighet.


Det är viktigt att arbeta interaktivt med ’tala, läsa, skriva’ eftersom de processerna är nära sammankopplade med varandra.

-          Läsa och studera berättelsens delar
-          Skriva och använda sig av berättelsens struktur
-          Samtala och reflektera tillsammans

Olika böcker kan få dig att tänka på olika händelser i ditt liv. Studera mentorförfattaren: Hur kom den här författaren fram till den här idén i sin bok? Studera karaktärer i böcker. Hur har karaktären utvecklats under berättelsens gång? Att urskilja och fånga de små ögonblicken (small moments) i texten. Att gå tillbaks i texten och reflektera över den, ’rethink’. Fråga dig själv: Varför skriver jag denna historien? Hur kan jag visa hur karaktären i historien  är?


Att som lärare kontinuerligt reflektera över sin undervisning och leta efter mönster: How will your methods change? How will your teaching points change. What tool will you leave your students with? (TCRWP)