2 oktober 2013

Artikel i tidsskriften DyslexiNu har senaste numret av tidskriften Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter kommit ut (Nr. 3 - 2013), i vilken jag har med en artikel.I artikeln som bygger på min doktorsavhandling tar jag bland annat upp betydelsen av att lärare har en teoretisk förankring i sitt arbete. Detta gör det möjligt för läraren att  se var eleven befinner sig i kunskapsutvecklingen och kan arbeta utifrån detta. En annan viktig faktor är att läraren har förmåga att se de pedagogiska möjligheterna och kan tolka och ta tillvara de diagnostiska signalerna som finns i klassrummet.

Vägledande för lärarna i studien var att alla elever utifrån sina förutsättningar skulle få möjlighet att lyckas i sitt läs- och skrivlärande. Eleverna hade olika förutsättningar och behov och därför använde lärarna olika metoder och arbetssätt, där alternativa verktyg var ett naturligt inslag. De såg det som en utmaning att arbeta med elever som uppvisade problem i sitt läs- och skrivlärande och vände sig mot en "vänta-och-se" -mentalitet. Centralt för lärarna var att skapa ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat där olikheter sågs som en tillgång och där lärarens tillit till elevens förmåga är grundläggande.