27 maj 2013

Pressmeddelande

Skickliga lärare – den viktigaste framgångsfaktorn i skolan


Den forskningsbaserade kunskapen inom läs- och skrivområdet förefaller inte göra några egentliga avtryck i skolpraktiken. Elevers skolresultat fortsätter enligt internationella undersökningar att sjunka. Forskningsresultaten upplevs som mer tillgängliga och angelägna för lärarna när forskarnas intresse vänds mot den pedagogiska praktiken. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.
I avhandlingen studeras och för­klar­as en fram­gångs­rik skolas peda­gog­iska ut­veck­lings­process. Forsk­nings­intresset har vand­rat från en­skilda elev­ers lärande mot läs- och skriv­pedagog­ik i skol­praktik­en, för att slut­lig­en nå fram till lärarens eg­na, pro­fession­ella och kon­text­uella läran­de.
– Resultaten visar att en framgångsrik läs- och skriv­under­vis­ning inne­bär att läraren ser den i ett språk­utveck­lande samman­hang, och att detta i hög grad handlar både om muntlig­het och skriftspråk­lig­het, säger Catharina Tjernberg, nydisputerad vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Lärarens ut­veck­ling av sin yrkes­skicklig­het är en på­gå­ende inter­aktiv och social pro­cess där organ­isat­ion, tid och kommunikativa möten är viktiga faktorer.
– Detta ger utrymme för en effektiv utvecklingsstrategi där den akademi­ska och den praktiska kunskapen får möjlighet att förenas i handlings­orienterad kun­skap – en förutsättning för eleverna ska nå framgång i sitt läs- och skrivlärande, säger Catharina Tjernberg.
Stu­diens huvud­sak­liga in­rikt­ning rör framgångs­faktor­er i läs- och skriv­läran­de med särskilt fokus på elever i läs- och skriv­svårig­het­er. In­tresse har också äg­nats den specifika lärarkom­petens som en stor elev­variat­ion ford­rar lik­som vilka förut­sätt­ning­ar den peda­gog­iska miljön er­bjud­er för ut­veck­ling­en av denna.


Utsänt av Kommunikationsavdelningen, Stockholms universitet 27 maj 2013