16 maj 2021

NERA 2021: Hope and education

 


NERA 2021 äger rum i Odense i Danmark den 3–5 november 2021. Tema för årets konferens är HOPE AND EDUCATION: 

“There has always been – and still is – a hope attached to education. Hope is the heart of the normativity of pedagogy and didactics: We are educating for a potentially better future. The question is which hopes exist today, and which hopes can meaningfully be linked to today’s school and education?”

LÄNK TILL KONFERENSEN: www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ikv/nera_2021

Vi har fått vårt abstract, Teacher sharing of successful literacy practices, accepterat för presentation på konferensen. Syftet med den praktiknära forskningsstudien är att studera hur lärare som arbetar i varierande literacypraktiker i de tidiga skolåren förstår och uttrycker den kunskap de har om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande för att förebygga, identifiera och undanröja hinder. Projektet har tydlig anknytning till flera aktuella forskningsområden; flerspråkighet, digitalisering, inkluderande undervisning, professionsutveckling, samt yngre barns literacy.

13 april 2021

European Educational Research Association 2021

ECER 2021 äger rum den 6–10 september i Genéve. Konferensens tema är  Education and Society: ecpectations, prescriptions and reconciliations

Vi har fått vårt paper, A Swedish Study of how Lower Primary School Teachers from Diverse Literacy Practices Design for Professional Development, antaget för presentation på ECER 2021.
Network 01: Professional Learning and Development

Forsling, K. & Tjernberg, C. (2021, August). A Swedish Study of how Lower Primary School Teachers from Diverse Literacy Practices Design for Professional Development 
(NW: ‘01.Professional Learning and Development’. ECER 2021.

https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/

30 mars 2021

SPRÅK-, SKRIV- OCH LÄSLÄRANDE UR ETT INKLUDERANDE PERSPEKTIV

 


Vill du lära dig mer om hur du som lärare kan fördjupa dina kunskaper om att på vetenskaplig grund identifiera och utforma arbetssätt och arbetsmiljöer med målet att kunna stödja alla elevers språk-, skriv- och läsutveckling?

Höstterminen 2021 startar en ny kurs, Språk-, skriv- och läslärande ur ett inkluderande perspektiv, 15 hp, på Karlstads universitet. Det här är kursen för dig som vill ha kunskap om, och verktyg för, att hantera och samtidigt utnyttja det komplexa i din klassrumspraktik. Kursen har som mål att ge ingående kunskaper som gör att du som lärare kan arbeta för att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevernas skriftspråksutveckling så att svårigheter inte uppstår.

Kursen är på avancerad nivå och den vänder sig till lärare som vill fördjupa sina kunskaper om undervisning och lärande med fokus på hur inkluderande literacypraktiker kan utformas och iscensättas. Den är upplagd så att teoretiska kunskaper kopplas till praktiken för att på så sätt bli användbara för dig som lärare i undervisningspraktiken. Du som är logoped eller har annan beteendevetarutbildning kan också ha stor nytta av kursen.

Karin Forsling och Catharina Tjernberg, kursledare

Karlstads universitet

SPAS12: https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/SPAS12

26 februari 2021

Recensioner av Skrivundervisningens grunder

Idén till Antologin Skrivundervisningens grunder (Forsling & Tjernberg, Red.) föddes vid en forskningskonferens på Karlstads universitet 2018, och efter ett planeringsmöte som ägde rum på ECER (European Conference of Educational Research) i Bolzano i augusti 2018 tog arbetet med boken fart.

Skrivundervisningens grunder är ett unikt samarbete där vi tillsammans med flera av Nordens mest initierade skriv- och läsforskare och kreativa praktiker skapat en skattkammare för blivande och yrkesverksamma lärare. Boken riktar sig även till lärarutbildning då den ger en såväl bred som fördjupad bild av hur teoretisk kunskap om skrivlärande kan kopplas till de pedagogiska handlingarna i klassrummet.

30 december 2020

2020 - 2021

Gott Nytt År!  
I årets sista inlägg blickar jag tillbaka på året som gått och gläntar på dörren till 2021.

När 2020 lider mot sitt slut samlar jag tankarna och reflekterar över året som gått och mina förhoppningar inför det kommande,

2020 har varit ett år som präglats av oförutsedda händelser, krossade planer och svårigheter, men också av problemlösning och nytänkande. Pandemin som drog in över oss i mars ställde allt på sin ände och tvingade till tänkande i nya banor. 

Visst har mycket gått att lösa med teknikens hjälp, undervisning, arbetsmöten, föreläsningar och konferenser, men det som inte går att ersätta är alla de möten som äger rum i det verkliga livet. Det gäller möten och samvaro med nära och kära, samtal med kollegor och studenter, utbyte av tankar och erfarenheter och gemensamma upplevelser. Saknaden av inställda resor, konserter och konferenser.

Med önskan om ett Gott Nytt År 2021,

”Everyhing will be okey in the end. If it's not okey, it's not the end” 
John Lennon

16 december 2020

En rapport om terminsindelningens betydelse för elevernas lärande


Nu har ett nytt nummer av KAPET – Karlstad universitets Pedagogiska tidskrift – utkommit. Höstens nummer innehåller intressant läsning om treterminssystem i skolan och om e-lärare som pedagogiska resurser på nätet. Emma Larsson och jag bidrar med en artikel som tar upp terminsindelningens betydelse för elevernas lärande. 

3 december 2020

Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld

Malmö universitet 18–19 november, 2020

Förra veckan var det dags för konferensen Svenska med didaktisk inriktning (SMDI 14) som i år arrangerades av Malmö universitet. Karin Forsling och jag presenterade vårt pågående forskningsprojekt, Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker, på konferensen som i år skedde digitalt. 

8 september 2020

Intervju

"Skrivförmågan bland unga har visat sig bristfällig och otillräcklig. Man talar i dag om ett 'skrivglapp' där unga har svårt att klara studier och arbete på grund av bristande skriv- och läsförmåga. Hur kan vi överbrygga detta 'skrivglapp' och hjälpa barn och unga att erövra skrivandet? Nya boken Skrivundervisningens grunder visar flera vägar till en undervisning som ger plats för skrivglädje, skrivmod och skrivkraft och där didaktisk flexibilitet får vara utgångspunkten."

Intervju med mig och Karin Forsling.

Läs i sin helhet här: www.gleerups.se/

30 augusti 2020

Höstterminen 2020


Kurserna Språk-, läs- och skrivutveckling ur ett inkluderande perspektiv som ges vid Karlstads universitet, ingår i Masterprogrammet i specialpedagogik, men kan även läsas fristående. Karin Forsling och jag är kursledare.

Länk till kurs:
https://t.co/5HId...

Jag kommer också att handleda masterstudenter i deras examensarbeten, samt vara lärare i kursen Vetenskapsteori och metod.

Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad världMalmö universitet 18–19 november, 2020

Vårt abstract, Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker, är accepterat för presentation på SMDI 14 (Svenska med didaktisk inriktning den 18-19 november 2020). Konferensen sker digitalt i år.

24 augusti 2020

Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning


Nu är SMDI:s konferensvolym 2020 publicerad. Den innehåller nitton aktuella forskningsbidrag som presenterades på den Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Bildning, utbildning, fortbildning. Linköpings universitet 22 – 23 november 2018.
Karin Forsling och jag bidrar med artikeln:
Design för skrivkraft. Lärares erfarenheter av skrivandets roll i unga elevers identitetsutveckling.

"Artikelns syfte är att belysa och analysera lärares reflektioner över hur skrivundervisning och skrivlärande i tidiga skolår kan bidra till elevers identitetsskapande och delaktighet i en textkomplex samtid ...Viktiga faktorer i sammanhanget är kollaborativa lärprocesser, struktur och guidad undervisning. Lärarna beskriver hur de huvudsakligen i de kollektiva aktiviteterna erbjuder delaktighet för alla elever var de än befinner sig i sitt lärande. Även här lyfts förmågan att som lärare vara strukturerad men flexibel. Det handlar om att ha en didaktisk lyhördhet".

3 juli 2020

Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolårNu är vår artikel Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal (Tjernberg, Forsling & Roos) publicerad i Nordic Journal of Literacy Research:
https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2044

"Slutligen synliggörs 4) lärarnas implicita uppfattning om att skrivande är lättare att börja med än läsande. Mer explicit syns detta i lärarnas entusiasm över elevernas skrivande och speciellt pojkarnas. De uttrycker också att skrivandet fungerar stimulerande och upplevs lustfyllt. I studien synliggörs hur kreativt skrivande där eleverna har agentskap kan främja elevernas positiva självbild. Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna berättar om en praktik som utgår inte bara från texten eller samtalet som de primära uttrycksformerna för lärande och meningsskapande, utan även från en social literacypraktik där olika resurser används med hög grad av flexibilitet."

Tjernberg, C., Forsling, K., & Roos, C. (2020). Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1).
https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2044

1 juli 2020

Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande
Min doktorsavhandling, Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken (Tjernberg, 2013), har nu passerat 50 000 nedladdningar i DiVA.

Abstrakt (ENG)

The aim of this study is to analyse the factors underlying successful reading and writing education and the educational conditions promoting reflective didactic skills, focusing on the students’ development of reading and writing abilities. Large international surveys indicate that the consensus concerning reading and writing education achieved by science during the past decade has had limited impact on classroom activities. Thus, an underlying question is how research results can be implemented in everyday schoolwork.

6 maj 2020

Det reflekterande samtalet


Skolporten - intervju, avhandling 📖🖋

"Vi måste skapa tid för det reflekterande samtalet där man kopplar forskningen till undervisningen - då kommer det att börja hända saker" 🌱

15 april 2020

Ny bok samlar forskares erfarenheter och kunskaper om skrivutveckling och skrivundervisningNu är äntligen den efterlängtade antologin Skrivundervisningens grunder utgiven efter nästan två års arbete. Idén till denna bok föddes vid en forskningskonferens på Karlstads universitet 2018, och efter ett planeringsmöte som ägde rum på ECER (European Conference of Educational Research) i Bolzano i augusti 2018 tog arbetet med boken fart.

Skrivundervisningens grunder är ett unikt samarbete där vi tillsammans med flera av Nordens mest initierade skriv- och läsforskare och kreativa praktiker skapat en skattkammare för blivande och yrkesverksamma lärare. Boken riktar sig även till lärarutbildning då den ger en såväl bred som fördjupad bild av hur teoretisk kunskap om skrivlärande kan kopplas till de pedagogiska handlingarna i klassrummet.

12 april 2020

Teacher sharing of successful Literacy practices

Tjernberg, C. & Forsling, K. (2020). Teacher sharing of successful literacy practices. NERA 2020. 4-6 March 2020, University of Turku, Finland.

På NERA 2020 presenterades en pågående forskningsstudie vid Karlstads universitet. Studien är ett praktiknära forskningsprojekt där lärare från fyra skolor, med olika literacy-profiler, samverkar för att utveckla inkluderande literacypraktiker. Projektets syfte är att studera hur lärare som arbetar i varierande literacypraktiker i de tidiga skolåren förstår och uttrycker den kunskap de har om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande för att förebygga, identifiera och undanröja hinder.