17 oktober 2014

Hjärnkoll på skolan

I den nyligen utgivna boken Hjärnkoll på skolan av Martin Ingvar & Gunilla Eldh är jag refererad: "Öppna klassrummen! Om hur kolleger och forskare gör lärare skickligare".

"Genom att samtala och reflektera över gemensamma erfarenheter ökar medvetenheten och det är så lärare lär sig, är en av Catharina Tjernbergs slutsatser i studien.
Skolforskaren Timberley kommer fram till samma sak i den stora forskningsöversikt som hon gjort. Lärare som fortbildar sig för att bli bättre på att undervisa måste få tillfälle att bearbeta och utveckla nya lärdomar tillsammans med kollegor. Om vi vill att lärarna ska bli skickligare måste vi också se till att de har gemensamma begrepp och ett tydligt ramverk, att de har fokus på sitt eget lärande och att de inser att det är avgörande för elevernas resultat, menar hon" (s 131)